Khai giảng khoá tập huấn quản lý, sử dụng tài sản công và nghiệp vụ đấu thầu qua mạng tại Trường Bồi dưỡng cán bộ giáo dục Hà Nội vào ngày 2/11/18.

Khai giảng khoá tập huấn quản lý, sử dụng tài sản công và nghiệp vụ đấu thầu qua mạng

| Đào tạo, Youtube | 0 Comments
About The Author
-

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>